Trang web www.rafflesmedical.vn này (sau đây được gọi là “Trang web”) thuộc sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH Sức khỏe trọn đời – sở hữu thương hiệu Raffles Medical (sau đây gọi là “công ty”), công ty vận hành theo luật Việt Nam và có giấy phép kinh doanh số  3502306822.