BS. NGUYỄN HỮU HÁCH

Vị trí
Bác sĩ Tổng quát
Chuyên Khoa
Bác sĩ Tổng quát
Học Vấn
Đại học Y Hà Nội
Ngôn ngữ
Tiếng Việt, Tiếng Anh